Avaluació anticipada

Adaptació de l’article 31 del reglament acadèmic per a l’avaluació anticipada al estudis de l’Escola Politècnica Superior
Article 31. Avaluació anticipada

  1. L’avaluació anticipada d’una assignatura consisteix a avaluar una assignatura de segon semestre durant els períodes d’avaluació fixats per a les assignatures de primer semestre. La sol·licitud d’avaluació anticipada s’ha de fer durant el mes de novembre als serveis administratius corresponents.
  2. Llevat que el centre tingui una normativa específica en aquest sentit, l’avaluació anticipada la concedirà el responsable dels estudis sempre que es donin les condicions següents:
    a. Es pot demanar avaluació anticipada d’un màxim de dues assignatures per any acadèmic i sempre que l’alumne pugui finalitzar els estudis en el període d’avaluació complementària de febrer.
    b. L’estudiant ha d’haver exhaurit almenys una matrícula de l’assignatura, exceptuant les assignatures de treball de fi de grau o de fi de màster i les pràctiques obligatòries, en què no és necessari aquest requisit.
    c. La guia docent ha de preveure un sistema d’avaluació amb la presència d’activitats recuperables que permetin aquesta opció, o bé els professors hi han d’estar d’acord. En aquest segon cas, el professor i l’alumne signaran un contracte d’avaluació anticipada en el que el professor estableix els criteris d’avaluació i l’alumne signa la seva conformitat.