Cronogrames

Procediment d’ajust de la càrrega de feina dels estudiants mitjançant els cronogrames dels estudis.
El procediment d’ajust de la càrrega de feina dels estudiants durant el període lectiu que es presenta a aquesta Junta d’Escola per a la seva aprovació és el següent:

  • Incloure dins l’eina de cronogrames les activitats d’avaluació que tenen un pes igual o superior al 20 per cent dins l’avaluació de l’assignatura (activitats significatives). Les activitats de pesos inferiors no es consideren dins el procés d’ajust de càrrega, i els professors les poden incloure dins el cronograma una vegada el Consell d’Estudis l’hagi aprovat.
  • Només hi pot haver una activitat significativa al dia, amb un màxim de tres proves significatives per setmana, que en cap cas no tindran lloc en tres dies consecutius. Utilitzant la vista semestral de l’eina de cronogrames, si se selecciona el grup horari correcte (per defecte el grup horari seleccionat és “cap” i només es mostren les activitats de la nostra assignatura), es poden veure les activitats ja incloses dins el cronograma de les altres assignatures del grup. Tenint en compte aquesta informació, si cada professor selecciona les dates sense col·lisions es pot evitar la necessitat de canvis una vegada feta la revisió.
  • Els professors responsables d’assignatures que utilitzen un sistema d’avaluació sense cap activitat significativa dins el període lectiu han d’informar el seu cap d’estudis d’aquest fet, abans del termini que s’hagi establert per haver inclòs al cronograma les activitats significatives.

Junta de l’EPS de dia 11 de març de 2016.