Cronogrames

Procediment d’ajust de la càrrega de feina dels estudiants mitjançant els cronogrames dels estudis

 • L’eina de Cronogrames de l’EPS està descrita en aquest manual (alguns enllaços del manual estan eliminats; els trobareu a l’espai d’Aula Digital “Escola Politècnica Superior (Professors)”).
 • S’han d’incloure dins l’eina de Cronogrames les activitats d’avaluació que tenen un pes igual o superior al 20 per cent dins l’avaluació de l’assignatura (activitats significatives). Les activitats de pesos inferiors no es consideren dins el procés d’ajust de càrrega.
 • Per a cada titulació, curs i grup s’han de complir les restriccions següents:
  • Només hi pot haver una activitat significativa al dia,
  • amb un màxim de tres proves significatives per setmana,
  • que en cap cas no tindran lloc en tres dies consecutius.
 • Utilitzant els calendaris enllaçats des de la pàgina Calendaris d’activitats d’avaluació contínua es poden veure les activitats ja incloses dins el cronograma de les altres assignatures del grup. El professorat ha de tenir en compte aquesta informació, per tal de seleccionar les dates que compleixen les restriccions anteriors i així evitar la necessitat de canvis posteriors.
 • Els professors responsables d’assignatures que utilitzen un sistema d’avaluació sense cap activitat significativa dins el període lectiu han d’informar el seu cap d’estudis d’aquest fet, abans del termini que s’hagi establert per haver inclòs al cronograma les activitats significatives.

Aprovat en Junta de l’EPS (11 de març de 2016).
Adaptat a la nova eina de Cronogrames de l’EPS (gener 2022)