Finalització d’estudis mitjançant compensació

Adaptació de l’article 41 del reglament acadèmic als llindars de compensació de l’Escola Politècnica Superior
Compensació de qualificacions
1.Els alumnes de les titulacions de grau poden demanar la compensació d’una assignatura obligatòria o de formació bàsica, encara que els quedin pendents de superar el treball de fi de grau i les pràctiques externes. L’Escola Politècnica Superior va aprovar per junta d’escola del dia 14 de juliol de 2014 la qualificació de 5,5 com a llindar de la mitjana de l’expedient d’un alumne per poder demanar la compensació d’una qualificació. Per demanar la compensació s’han de complir les condicions següents:

a. Que sigui l’única assignatura obligatòria o de formació bàsica pendent de l’estudiant per finalitzar els estudis.
b. Que s’hagin exhaurit totes les matrícules ordinàries i la matrícula addicional de l’assignatura que es pretén compensar, i s’hagi obtingut com a mínim la qualificació de «suspens 3» almenys en una d’aquestes
c. Que la nota mitjana de l’expedient sigui superior a 5,5.

  1. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Comissió Acadèmica i, en el supòsit que la resolució sigui favorable a la compensació, el vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, com a president de la Comissió Acadèmica, i el degà de la facultat, el director d’escola competent o el director de la titulació, signaran l’acta.
  2. En cap cas no seran objecte de compensació el treball de fi de grau, les pràctiques externes, les assignatures d’anglès específiques del pla d’estudis que permeten acreditar que s’ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa necessari per a l’obtenció del títol i les assignatures optatives.