Recomanacions de l’EPS front al Frau Acadèmic

Dia 26 de juny de 2020, la Junta d’Escola de l’EPS va aprovar el document “Procediment d’actuació de l’Escola Politècnica Superior en el cas de frau”. Posteriorment, el Consell de Govern de la UIB va aprovar l’Acord Normatiu 13651 del dia 29 de setembre de 2020, pel qual s’aprova la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.

Amb l’aprovació de l’Acord Normatiu, el Procediment de l’EPS queda cobert per la normativa general de la UIB, amb l’única excepció que l’esmentat Procediment de l’EPS posa l’accent en recomanar les mesures més severes per fer front al Frau.

Per tal de mantenir aquesta recomanació, la Junta de l’EPS reunida en data 10 de Febrer de 2022 fa les recomanacions següents al professorat:

  1. Informar de tots els indicis de frau que detecti a través d’UIBDigital (tràmit disponible a “Gestions i Serveis” > “Sol·licituds” > “Disponibles” > “Informe de frau acadèmic en els processos d’avaluació”). 
  2. Mantenir en tot moment una actitud de tolerància zero respecte del frau acadèmic, adoptant les mesures més severes que preveu l’AN 13651, dins dels marges que consideri raonables. Per exemple, quan el professor consideri demostrada la realització fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació d’una assignatura, qualificar l’alumne amb una qualificació de “0” en aquella prova, decidint segons el seu criteri si aquesta qualificació de “0” s’estén al total de la nota final de l’assignatura i si és possible o no la recuperació de l’element d’avaluació on s’ha detectat frau. 

Text aprovat en Junta d’Escola de dia 10 de febrer de 2022