Frau

Accions derivades d’actuacions demostradament fraudulentes:

  • Quan el professor consideri demostrada la realització fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació d’una assignatura, aquest procedirà, com a mínim, a qualificar l’alumne amb una qualificació final de “0” d’aquella prova podent arribar a qualificar amb “0” el total de l’assignatura depenent del seu criteri, i decidint si és possible la recuperació o no dels elements d’avaluació involucrats. Igualment el professor informarà per escrit a la direcció de l’Escola Politècnica Superior dels fets detectats i de les decisions preses.
  • En el cas de reincidència la direcció de l’Escola Politècnica Superior procedirà a sol·licitar l’obertura d’un expedient disciplinari a l’alumne.

Accions derivades d’actuacions sospitosament fraudulentes:

  • Quan el professor no consideri que el frau està demostrat però tingui sospites raonades de que s’ha produït a algun dels elements d’avaluació d’una assignatura, aquest informarà per escrit la direcció de l’Escola Politècnica Superior, detallant els indicis detectats i els estudiants involucrats.
  • En cas d’informes reiterats de diferents professors sobre sospita de frau referents a un mateix estudiant, la direcció de l’Escola iniciarà una investigació que podrà suposar l’obertura d’un expedient disciplinari a l’alumne.