Organització de visites acadèmiques

L’Escola Politècnica Superior creu que les visites acadèmiques a instal·lacions, obres, fàbriques o empreses és una eina didàctica que, correctament usada, enriqueix i complementa els coneixements que rep l’estudiant a la Universitat. Per això l’EPS té la voluntat de potenciar i facilitar que els seu alumnes puguin fer, al llarg del seu període formatiu i en la mesura en que la proximitat geogràfica ho permeti, un ventall variat i suficient de sortides fora de les dependències de la UIB.
L’Escola és conscient també que la realització de les sortides del campus, sovint interfereix en la realització de les classes i pràctiques d’assignatures no involucrades en la visita.
Amb l’objectiu de poder conèixer, coordinar i planificar millor la realització de les sortides acadèmiques i minimitzar-ne el seu impacte en altres assignatures, l’Escola Politècnica Superior aplicarà el següent procediment.

 1. Com a norma general les visites acadèmiques s’organitzaran de forma que no afectin les franges horàries d’assignatures no implicades en l’activitat.
 2. Si la visita afecta altres assignatures el seu responsable haurà d’informar el professorat afectat amb l’anticipació suficient perquè pugui reorganitzar la seva activitat docent.
 3. En tot cas, el professor responsable de la visita haurà d’informar a la comissió de direcció de l’Escola amb un mínim de 15 dies naturals, mitjançant un escrit adreçat al cap d’estudis corresponent en el qual haurà de constar necessàriament:
  · Nom del professor responsable de la visita
  · Assignatura / assignatures
  · Lloc de la visita: situació, nom de l’empresa, etc.
  · Data i hora de la visita
  · Hora prevista de retorn al campus
  · Interès acadèmic de la visita
  · Vist-i-plau dels professors afectats aliens a la visita (si s’escau)
 4. En cas que no hi hagi acord entre els professors afectats, la comissió de direcció de l’Escola podrà, com a fet excepcional, suspendre les classes a fi de facilitar l’assistència a la visita.
 5. El nombre d’hores de classe dedicades a visites acadèmiques no podrà ser superior al 30% de la càrrega pràctica de l’assignatura.

Junta de l’EPS de dia 7 de juliol de 2005.