Procediments de qualitat de l’EPS

Un dels objectius fonamentals de l’Escola Politècnica Superior és garantir la qualitat dels seus estudis. En aquest marc, l’Escola complementa el Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIC) de la UIB amb un conjunt d’eines aprovades per la Junta de Centre.

Aquestes accions addicionals de l’EPS es poden agrupar en dos blocs:

  • La recollida d’informació addicional sobre l’opinió dels alumnes respecte a les assignatures i els professors del títol (model d’enquesta).  Es tracta d’enquestes qualitatives (enfront de les quantitatives utilitzades al SGIC) que es fan cada any al final de cada semestre a totes les assignatures del pla d’estudis. Aquesta font d’informació addicional facilita enormement el treball a les comissions de garantia de qualitat (CGQ) dels títols.
  • La definició i implantació d’un conjunt de protocols d’actuació que les CGQ dels títols posen en marxa automàticament depenent del valor de determinats indicadors. Per exemple, hi ha un procediment que es posa en marxa en el moment en què el rendiment d’una assignatura cau per davall d’un cert llindar. Tots aquests procediments els teniu disponibles per consultar-los als enllaços inferiors.

Els procediments de qualitat de l’Escola Politècnica Superior són: