Visulització remota d’exàmens en línia

En aquesta pàgina s’especifica el protocol recomanat per l’EPS per a la visualització remota de les proves escrites d’avaluació. L’objectiu principal és doble. Per una banda, establir un procediment gràcies al qual el professorat pugui garantir que les proves es realitzen en unes condicions el més semblant possible a les proves presencials a la Universitat. Per altra banda, establir un model estandarditzat de visualització, de manera que els estudiants disposin amb prou antelació de les condicions en què es desenvoluparan les proves, amb una única disposició física i tècnica, minimitzant així els inconvenients d’haver d’adaptar el lloc de realització de la prova a diferents condicions. A més, aquest protocol ha estat degudament revisat seguint la instrucció de la Secretària General sobre el protocol d’actuació per a la realització de l’avaluació en línia a la Universitat de les Illes Balears, així com les Preguntes més freqüents sobre protecció de dades en l’avaluació, de manera que s’assegura el correcte compliment de les disposicions vigents.
Les hipòtesis sota les quals s’ha desenvolupat aquest protocol són:
● El professor pot visualitzar de manera remota els estudiants durant la realització d’una prova, i això no suposa una videovigilància, atès que s’ha d’entendre com una analogia del que succeeix a l’aula física.
● El professor pot visualitzar també la taula de treball on faci la prova, permetent veure el full que faci servir per escriure, o bé la pantalla de l’ordinador en cas que s’autoritzi el seu ús.
● L’estudiant té dret a que no es requereixi mostrar cap altre element del seu entorn.
● L’estudiant té dret a poder realitzar l’examen en les millors condicions possibles, tenint accés de manera còmoda als enunciats de les proves, no havent d’adoptar
postures que els hi resultin incòmodes o estressants durant el desenvolupament de la prova ni havent de tenir sorolls.
● Qualsevol circumstància personal (com manca de recursos, diversitat funcional, vulnerabilitat, violència de gènere, etc) que afecti a estudiants de manera que els impedeixi el seguiment del protocol exposat s’ha de fer saber enviant un correu als professors de la assignatura amb còpia al cap d’estudis de la titulació amb, com a mínim, una setmana d’antel.lació, per tal que adapti el protocol al seu cas.

Protocol

  1. El professor informarà als estudiants, amb una antelació mínima de 2 setmanes, que els exàmens en línia dels que és responsable es realitzaran seguint les indicacions contingudes en aquest document. En cas d’optar per modificar algun dels punts, aquestes modificacions seran notificades tant als estudiants com a la direcció de l’EPS a través del corresponent cap d’estudis.
  2. La visualització remota es farà a través de zoom, amb una única càmera per estudiant. Els estudiants hauran configurat convenientment aquesta aplicació de manera que se’ls identifiqui pel seu nom oficial, tal i com figura a les llistes de les assignatures. La localització d’aquesta càmera ha de permetre que es vegi el full o la pantalla que l’estudiant està fent servir per respondre les preguntes, així com identificar l’estudiant. Es recomana un angle el més semblant possible al de la foto adjunta.
  3. L’estudiant tindrà un ordinador per visualitzar els enunciats. En tal cas, com indica l’apartat anterior, la pantalla d’aquest serà visible per la càmera.
  4. La càmera del primer punt pot estar connectada al dispositiu del segon punt (com pot ser el cas d’una webcam externa) o bé estar integrada en un altre dispositiu (mòbil, tauleta, portàtil).
  5. L’alumne no podrà fer servir auriculars.
  6. Les preguntes que els estudiants hagin de formular als professors es formularan preferentment per escrit a través del xat per la plataforma que especifiquin els professors.
  7. L’estudiant ha de tenir el micro obert i l’altaveu a un volum suficientment alt per tal de sentir les possibles indicacions que faci el professor, i alhora suficientment baix com perquè les preguntes que facin altres estudiants i les respostes del professor no molestin excessivament. El professor procurarà pujar al màxim el volum del seu micròfon quan hagi de dirigir-se a tots els estudiants.