Calendaris d’activitats d’avaluació

Amb aquesta eina es poden programar i consultar les proves d’avaluació dels diferents estudis de l’EPS. L’eina permet la gestió de les:

 • Proves d’avaluació contínua
 • Proves d’avaluació complementària i extraordinària

A la secció Calendaris (accessible en obert) es poden consultar les proves d’avaluació contínua i les proves d’avaluació complementària i extraordinària per a cada grup (i grup-itinerari).

A la secció Proves d’avaluació (només accessible al professorat, una vegada iniciada la sessió amb les credencials corporatives) es poden afegir i consultar les proves d’avaluació contínua de les assignatures i grups que impartiu, i es poden editar i esborrar aquelles que heu introduït.

Procediment d’ajust de la càrrega de feina dels estudiants

 • S’han d’incloure dins l’eina de gestió de l’AVALUACIÓ DE L’EPS les activitats d’avaluació que tenen un pes igual o superior al 20 per cent dins l’avaluació de l’assignatura (activitats significatives). Les activitats de pesos inferiors no es consideren dins el procés d’ajust de càrrega.
 • Per a cada titulació, curs i grup s’han de complir les restriccions següents:
  • Només hi pot haver una activitat significativa al dia,
  • amb un màxim de tres proves significatives per setmana,
  • que en cap cas no tindran lloc en tres dies consecutius.
 • Els professors responsables d’assignatures que utilitzen un sistema d’avaluació sense cap activitat significativa dins el període lectiu han d’informar el seu cap d’estudis d’aquest fet, abans del termini que s’hagi establert per haver inclòs al calendari les activitats significatives.

Aprovat en Junta de l’EPS (11 de març de 2016).