Consell Consultiu de l’EPS

Exposició de motius

Les relacions entre la societat balear i la Universitat de les Illes Balears (UIB) s’articulen al voltant del Consell Social de la UIB, seguint el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears.

L’Escola Politècnica Superior (EPS), en tant que centre de la UIB, té també el seu vincle amb la societat a través del Consell Social. Tot i això, l’especificitat dels estudis que s’imparteixen a l’EPS fa necessari un contacte més fluid amb l’entorn social i, especialment, professional i empresarial. En efecte, els estudis que s’imparteixen a l’EPS, les enginyeries, les matemàtiques i l’edificació, són fonamentals en el desenvolupament tecnològic, del qual les Illes Balears en volen ser capdavanteres. Així, si des de l’EPS volem que els nostres titulats segueixin tenint les altes taxes d’ocupació que tenen, necessitem que els perfils dels nostres egressats estiguin actualitzats. Una prova d’aquesta necessitat són les recomanacions que l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) ha fet en els seus informes de renovació de l’acreditació dels estudis, on s’insisteix en la necessitat d’incrementar la relació amb el teixit empresarial.

També, nombroses empreses i institucions col·laboren habitualment amb l’EPS en diferents àmbits, com ara convenis per a la realització de pràctiques, convenis de col·laboració per a la promoció dels estudis, dins del marc del programa MEET-EPS, entre d’altres. Aquestes empreses i institucions han expressat en diferents ocasions la seva voluntat d’incrementar i institucionalitzar la seva relació amb l’EPS, en particular per millorar els estudis i les condicions dels estudiants de l’EPS.

D’aquesta voluntat i necessitat de cooperació neix el Consell Consultiu de l’EPS, amb l’objectiu fonamental de fer àgil i fluida la interrelació de l’EPS amb el teixit empresarial i professional que li és propi.

Article 1. Funcions del Consell Consultiu de l’EPS

Són funcions del Consell Consultiu de l’EPS:

 1. Promoure accions de col·laboració de l’EPS amb l’entorn empresarial, professional i cultural de l’àmbit de les enginyeries, les matemàtiques i l’edificació.
 2. Promoure activitats per a l’estudiantat d’educació secundària (ESO, batxillerat i CFGM/CFGS) per fomentar vocacions per a les enginyeries, edificació i matemàtiques.
 3. Avalar l’adequació dels perfil d’egrés dels estudis de l’EPS.
 4. Promoure activitats formatives complementàries per tal d’apropar la formació dels estudiants de l’EPS a les necessitats de les empreses i institucions.
 5. Promoure la participació en estudis d’empleabilitat dels egressats de l’EPS.
 6. Promoure la creació d’associacions d’antics alumnes de l’EPS.
 7. Informar les propostes de modificació dels plans d’estudis de l’EPS, prèviament a ser sotmeses a aprovació a Junta d’Escola.
 8. Informar les propostes d’implantació de nous estudis a l’EPS, prèviament a ser sotmeses a aprovació a Junta d’Escola.

Article 2. Composició del Consell Consultiu de l’EPS

El Consell Consultiu de l’EPS estarà format per:

 1. El Director, el Secretari i els Subdirectors de l’EPS.
 2. El vicerector de la UIB amb competències en estudis de Grau, o persona en qui delegui.
 3. El vicerector de la UIB amb competències de transferència del coneixement, o persona en qui delegui.
 4. Dos professors de l’EPS, escollits per la Junta de Centre.
 5. Dos alumnes de l’EPS, escollits per la Junta de Centre.
 6. Per a cadascun dels estudis de l’EPS, un representant del col·legi o associació professional dels corresponents titulats.
 7. Un representant de cadascuna de les entitats col·laboradores de l’EPS dins del programa MEET, en les seves modalitats MEGA-MEET o GIGA-MEET.
 8. Altres representants de la societat i l’entorn tecnològic balear, amb un nombre màxim de sis, nomenats per la direcció de l’EPS.

Article 3. Funcionament del Consell Consultiu de l’EPS

 1. Els membres del Consell Consultiu seran nomenats per la Junta d’Escola de l’EPS, a proposta de l’equip directiu.
 2. El president del Consell Consultiu serà escollit per votació entre els seus membres que no siguin professors de la UIB.
 3. El secretari del Consell Consultiu serà el secretari de l’EPS.
 4. El Consell Consultiu es reunirà en ple (de manera presencial o telemàtica) com a mínim una vegada a l’any.
 5. Per tal d’agilitzar el seu funcionament, el Consell Consultiu nomenarà una comissió permanent en la qual podrà delegar atribucions.
 6. La comissió permanent del Consell Consultiu estarà formada per:
  • El Director i el Secretari de l’EPS.
  • Dos subdirectors de l’EPS.
  • Dos representants d’entre els inclosos al punt 6 de l’Article 2.
  • Dos representants d’entre els inclosos al punt 7 de l’Article 2.

Aprovat en Junta d’Escola de dia 22 de febrer de 2023

Composició Actual del Consell Consultiu de l’EPS

El Consell Consultiu de l’EPS està format per:

 1. El Director, el Secretari i els Subdirectors de l’EPS.
  • Gabriel Cardona Juanals
  • Julián Proenza Arenas
  • Francesc Masdeu Mayans
  • Jaume Vadell Adrover
  • Ramon Pujol Nadal
  • Cristina Suemay Manresa Yee
  • Xisco Bonnín Pascual
  • Maria Magdalena Payeras Capellà
  • Joan Duran Grimalt
  • Joan Carles Pons Mayol
  • Antoni Mesquida Calafat
 2. El vicerector de la UIB amb competències en estudis de Grau, o persona en qui delegui.
  • Yolanda González Cid
 3. El vicerector de la UIB amb competències de transferència del coneixement, o persona en qui delegui.
  • Loren Carrasco Martorell
 4. Dos professors de l’EPS, escollits per la Junta de Centre.
  • Miquel Roca Adrover
  • Margaret Miró Julià
 5. Dos alumnes de l’EPS, escollits per la Junta de Centre.
  • Rosa Delicado
  • Marc Tomás
 6. Per a cadascun dels estudis de l’EPS, un representant del col·legi o associació professional dels corresponents titulats.
  • Edificació: Luis Alfonso de León Piñeiro (COAATMCA)
  • Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural: Juan Servera Sancho (COITAIB)
  • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Sebastià Frongia (COGITI-Balears)
  • Enginyeria Informàtica: Javier Chacón González (COETIIB)
  • Enginyeria Telemàtica: Pere Pons Bonafé (COITT/AEGITT)
  • Matemàtiques: Daniel Ruiz Aguilera (SBM-XEIX)
 7. Un representant de cadascuna de les entitats col·laboradores de l’EPS dins del programa MEET, en les seves modalitats MEGA-MEET o GIGA-MEET.
  • FRS Systems: Jordi Puigsegur
  • MercaPalma: Joan Grimalt Nadal
  • 3Digits: Javier Pérez
  • Damavis: David Martín
  • OmniAccess: Antoni Matamalas
  • Tirme: Joan Mateu Barceló
  • Sampol: Estefanía Uriarte Bustinza
  • Nagarro: Antoni Aloy López
  • Acciona: Pablo Ángel Félix del Cueto
 8. Altres representants de la societat i l’entorn tecnològic balear, amb un nombre màxim de sis, nomenats per la direcció de l’EPS.
  • Fundació Bit
  • IBSteam
  • IBDona