Estalmat

Què és ESTALMAT?

ESTALMAT és un projecte de detecció i estímul del talent matemàtic en nins i nines entre 11 i 13 anys. Aquest projecte, coordinat per la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, s’ha anat implantant amb gran èxit en diferents comunitats autònomes des de 1998. És una iniciativa conjunta de la Universitat de les Illes Balears i la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX). Podeu trobar més informació sobre el programa a estalmat.uib.es.

Quina és la finalitat d’ESTALMAT?

La detecció i l’estímul del talent precoç en matemàtiques. Es tracta de detectar nins i nines amb altes capacitats per a les matemàtiques i estimular-los perquè aprenguin mètodes, tècniques i estratègies matemàtiques. Fent servir una metodologia d’aprenentatge actiu i lúdic on els nins i nines són els protagonistes, s’entrena la seva capacitat de raonament i de resolució de problemes.

Qui hi pot participar?

Cada any s’escullen quinze nins i nines per començar el programa ESTALMAT entre els que ho sol•licitin.

Com es fa la inscripció a les proves de selecció a ESTALMAT-IB?

La responsabilitat de la inscripció és única i exclusiva dels pares, mares o tutors legals dels alumnes, ja que les activitats d’ESTALMAT es desenvolupen fora de l’horari lectiu. Hauran de ser ells els que facin aquesta inscripció. El formulari d’inscripció estarà disponible durant el mes de maig/juny.

Com s’escullen els participants?

A principi de juny es fa una prova escrita en la qual es valoren no només les solucions donades, sinó molt especialment els camins i raonaments propis que han portat a la solució. La prova consisteix en la resolució de problemes pensats per detectar el talent precoç en matemàtiques. S’intenta que no siguin imprescindibles els coneixements curriculars.Les proves obeeixen a models contrastats en altres països i són comuns a tots els projectes ESTALMAT d’Espanya.Els alumnes preseleccionats en aquesta prova passen una entrevista personal per avaluar el seu interès i la seva adequació al programa. En aquesta entrevista també es convoquen els pares o tutors dels candidats, per tal d’assegurar la seva implicació durant dos anys consecutius en el projecte, atesa la importància que tenen per al bon desenvolupament del programa.

Com s’organitza el projecte?

Els nins i nines que entren al projecte ESTALMAT reben formació i atenció especialitzada durant dos cursos acadèmics. Cada curs comença amb un campament matemàtic de cap de setmana i, posteriorment, es desenvolupa en unes vint sessions d’octubre a maig que se celebren els dissabtes al matí. A banda d’això, hi ha activitats complementàries (cerimònies d’obertura i tancament, sortides educatives i lúdiques, etc.).