Història de l’Escola Politècnica Superior

Els Estudis Tècnics a la Universitat de les Illes Balears

Mitjançant el Reial decret 1855/1985 de 9 d’Octubre de 1985 (BOE de 12 d’Octubre), es va autoritzar a la Universitat de les Illes Balears a la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de Diplomat en Informàtica. Així, en virtut dels articles 8 i 9 de la LRU, pels quals qualsevol estructura administrativa (facultat, escola tècnica superior o escola universitària) pot organitzar i gestionar ensenyaments conduents a diversos títols oficials, l’antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials es va transformar en l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i Informàtica, on van passar a impartir-se els estudis de Diplomat en Estudis Empresarials i Diplomat en Informàtica.

Una disposició transitòria del mateix decret va disposar que mentre la UIB no hagués desenvolupat i aprovat un pla d’estudis propi seguís el de l’Escola Universitària d’Informàtica de la Universitat Politècnica de València. Aquest pla d’estudis propi va ser homologat pel consell d’Universitats el 25 de Maig de 1987 (BOE de 14 d’Agost). A més, gràcies al Reial decret 1025/1989 de 28 de Juliol de 1989 (BOE de 10 d’Agost) es va crear en la UIB una escola universitària d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, a la qual es va autoritzar a organitzar els ensenyaments conduents a l’obtenció de títol d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació. Mitjançant el Reial decret 1457/1991 de 27 de setembre de 1991 (BOE de 12 d’Octubre) es va transformar aquesta escola en l’Escola Universitària Politècnica on, per Ordre de 15 d’Octubre de 1991 (BOE de 4 de Novembre) es van integrar els estudis de Diplomat en Informàtica.

Mitjançant el Reial decret 1050/1992 de 31 de juliol (BOE de 26 d’Agost) es va autoritzar la implantació en la Universitat de les Illes Balears dels ensenyaments per a l’obtenció dels títols d’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica, Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió i Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, quedant a extingir els ensenyaments d’Enginyer Tècnic en Telecomunicació i de Diplomat en Informàtica. Per altra banda, per mitjà del Reial decret 659/1988 de 24 de Juny 1988 (BOE de 29 de Juny) es va crear en la UIB la Facultat d’Informàtica, i se li va autoritzar l’organització i gestió administrativa dels estudis per a l’obtenció del títol de Llicenciat en Informàtica. Aquests estudis van ser aprovats pel consell d’Universitats el 6 d’Octubre de 1988 (BOE de 15 de Febrer de 1989). No obstant això, els actuals estudis d’Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, per a l’obtenció del títol d’Enginyer en Informàtica, van ser aprovats segons la Resolució de 29 d’Octubre de 1993 (BOE de 25 de Novembre de 1993), i es van estructurar de forma cíclica. Per això, el primer cicle es cursava inicialment en l’esmentada Escola Universitària Politècnica i el segon cicle es cursava en la Facultat d’Informàtica.

L’accés als estudis de segon cicle de l’Enginyeria en Informàtica, segons l’Ordre de 8 d’Octubre de 1991 (BOE de 17 d’Octubre de 1991), es permetia directament, sense complements de formació, tant als estudiants que cursaven el primer cicle d’aquests estudis, com als quals estiguessin en possessió del títol d’Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes o de Diplomat en Informàtica.

En aquesta etapa de la configuració dels nous plans d’estudi de les tres enginyeries tècniques i donades les dimensions de la UIB, tant d’espai físic com de professorat, es va intentar aprofitar al màxim aquests recursos. Per això es van dissenyar algunes assignatures comunes a les tres enginyeries tècniques, com per exemple Fonaments dels Computadors, de manera que els alumnes d’aquestes enginyeries poguessin arribar a compartir el mateix horari i professor. Finalment, aquesta situació va canviar gràcies a la implantació, a partir del curs 98-99, dels nous plans d’estudis.

L’any 1999 la Facultat d’Informàtica i l’Escola Universitària Politècnica es van unir per a donar pas a l’actual Escola Politècnica Superior (Decret 203/1999 de 17 de setembre, BOCAIB nº 119, 22 de Setembre de 1999), en la qual, a part de les Enginyeries Tècniques en Informàtica de Gestió I Sistemes, l’Enginyeria Superior d’Informàtica i l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica, també s’imparteixen els títols d’Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial, i la Llicenciatura en Matemàtiques.

Des d’aquesta data, els directors de l’Escola Politècnica Superior han estat:

  • el Dr. Ramon Puigjaner des de la seva creació fins al 2003,
  • el Dr. Gabriel Oliver des de l’any 2003 fins al 2011,
  • la Dra. Yolanda González des de l’any 2011 fins al 2015,
  • la Dra. Loren Carrasco des de l’any 2015 fins al 2021,
  • el Dr. Gabriel Cardona des de l’any 2021.