Integration UIBee

L’Escola Politècnica Superior i la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears organitzen la primera edició del Integration UIBee, un concurs de càlcul de primitives que es va iniciar al Massachusetts Institute of Technology i que se celebra cada any a diferents universitats arreu del món.

El concurs consta de dues fases:

 1. Fase Preliminar: Dilluns 22 d’abril a partir de les 13:30 a la Sala d’Actes de l’edifici Anselm Turmeda, sense públic. Aquesta fase consisteix en una prova escrita en la qual s’hauran de resoldre integrals definides i servirà per seleccionar els 8 alumnes que passen a la segona fase. Entre els 8 finalistes s’assegura, com a mínim, una plaça per a l’Escola Politècnica Superior i una altra per a la Facultat de Ciències.
 • Fase Concurs: Dimecres 24 d’abril a partir de les 12:30 a la Sala d’Actes de l’edifici Anselm Turmeda, amb públic. Aquesta fase correspon al concurs pròpiament dit i es desenvolupa en tres eliminatòries: quarts de final, semifinals i final.

El guanyador del concurs s’emportarà un xec regal valorat en 200 €. A més, el millor classificat de l’Escola Politècnica Superior i el millor classificat de la Facultat de Ciències que no siguin el guanyador rebran un xec regal valorat en 50 € cadascun.

A continuació es detallen les normes generals així com el reglament de cada una de les fases i eliminatòries.

Normes generals

 • No es pot tenir calculadora, ni mòbil, ni apunts. El concursant només ha de dur bolígraf. Els folis que es necessitin els facilitarà l’organització.
 • No s’ha de posar la constant d’integració a les integrals indefinides.
 • Tots els resultats s’han de donar simplificats. En el cas de les integrals indefinides, les respostes no es poden donar en termes de variables diferents de les donades a l’enunciat.
 • Les decisions dels membres del tribunal que controlen les diferents fases i eliminatòries són inapel·lables.

Reglament Fase Preliminar

 • No es permet públic en aquesta fase.
 • Els concursants s’han d’identificar amb el DNI a l’inici de la prova.
 • Cada concursant disposarà d’un codi d’identificació única. Aquest codi és el que constarà als fulls de respostes a efectes d’anonimat.
 • Cada concursant rep un foli amb 15 integrals definides de variable única, a més d’un quadern que emprarà per resoldre-les.
 • Tothom té les mateixes integrals.
 • Les integrals no estan ordenades per dificultat.
 • Totes les integrals puntuen el mateix.
 • Es disposa d’un temps màxim de 30 minuts per resoldre tantes integrals com es pugui.
 • Els concursants han de resoldre cada integral en el quadern i indicar-ne la solució a l’espai reservat al foli d’enunciats.
 • En finalitzar la prova, s’ha d’entregar el foli d’enunciats i el quadern amb les resolucions.
 • La  classificació dels concursants es decideix en funció del nombre d’integrals resoltes correctament. Únicament es tindrà en compte el resultat final, mentre que el procediment servirà per desempatar.
 • Els resultats seran secrets, excepte els noms dels participants classificats.
 • Les solucions es penjaran a la web un cop finalitzada la fase preliminar.

Reglament Fase Concurs

 • Es permet públic en aquesta fase, però ha de guardar silenci i respecte en tot moment, sense poder donar cap tipus d’informació als participants.
 • En aquesta fase hi participen 8 concursants i consta de tres eliminatòries: quarts de final, semifinals i final.
 • En totes les eliminatòries, els concursants hauran de resoldre integrals indefinides.
 • Les integrals es resolen a la pissarra i, depenent de l’eliminatòria, hi haurà un nombre diferent de concursants participant a la vegada.
 • Els participants resoldran les integrals a la porció de la pissarra que se’ls hi assigni, on hauran d’escriure la solució (i si es vol, el procediment) de la integral proposada.
 • El resultat final s’ha d’indicar encerclant-lo o enquadrant-lo.
 • Cal donar el resultat simplificat, si no la integral no puntuarà.
 • No es valorarà el procediment de resolució, tan sols es tindrà en compte el resultat.

Eliminatòria Quarts de final

 • Els 8 concursants seran emparellats segons els resultats obtinguts a la Fase Preliminar.
 • Els concursants es desafiaran de dos en dos de forma simultània.
 • Per a cada parella, es projectarà una integral i es disposarà d’un màxim de 3 minuts per resoldre-la. El primer concursant que la resolgui de forma correcta guanya.
 • Si passats els 3 minuts cap dels dos concursants l’ha resolta correctament, es proposarà una nova integral. Es repetirà el procediment fins que un dels dos concursants guanyi.
 • En finalitzar aquesta eliminatòria, 4 concursants passen a les semifinals.

Eliminatòria Semifinals

 • En aquesta eliminatòria, els 4 concursants participaran al mateix temps.
 • Es projectaran 12 integrals. Els concursants podran escollir quines fer i en quin ordre. Cada integral tindrà assignada una puntuació que es projectarà amb la integral.
 • Quan el concursant acabi una de les integrals, s’indicarà o es marcarà el resultat final perquè pugui ser avaluada.
 • El temps màxim per fer les 12 integrals és de 20 minuts, amb opció d’ampliació a criteri dels organitzadors.
 • S’indicarà la puntuació obtinguda a cada un dels concursants quan hagin passat els 20 minuts.
 • Guanyen els 2 concursants amb puntuació més alta. En cas d’empat, es classificarà el concursant que hagi resolt correctament més integrals. Si  persisteix l’empat, es passarà a la mort sobtada: s’aniran projectant integrals fins que un concursant en resolgui una, amb un temps màxim d’un minut i mig  per a cada integral.

Eliminatòria Final

 • Els concursants hauran de resoldre simultàniament 3 integrals, en un temps màxim de 5 minuts per a cadascuna, i en l’ordre establert.
 • Es projectarà cada integral i un temporitzador.
 • Totes les integrals puntuen el mateix.
 • El concursant que resolgui abans la integral projectada guanya 1 punt. En cas que cap concursant aconsegueixi resoldre la integral en el temps establert, es passarà a una altra integral i no se sumarà cap punt.
 • En cas d’empat, es passarà a la mort sobtada com a l’anterior eliminatòria.

Integrals de la Fase Preliminar

Integrals de la Fase Concurs