Procediment per a la resolució de problemes a la docència

Cada semestre, un cop tancades les actes i rebuts els informes elaborats pel SEQUA sobre l’activitat docent del professorat.

1. Detecció de possibles indicis d’un problema

[Serveis administratius] Indicis derivats del rendiment d’una assignatura o d’un grup/assignatura

  • Criteri a 1r curs: taxa d’èxit (aprovats/presentats) <30% o >95%
  • Criteri a 2n curs: taxa de rendiment (aprovats/matriculats) <45% o >95%
  • Criteri a 3r i 4t cursos: taxa de rendiment (aprovats/matriculats) <60%

[Cap d’estudis] Indicis derivats de l’enquesta d’opinió del professorat: es tindrà en compte la variable que determina la Comissió d’Avaluació Docent de la UIB com a definitòria per obtenir la valoració global de l’activitat docent del professorat (a efectes informatius, el curs 2017-18 va ser la pregunta “Nivell de satisfacció” a l’enquesta d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent del professorat). Per a aquesta variable, es tindrà en compte el valor de la mitjana (M) i la desviació estàndard (S).

  • Criteri: M < 5 (sobre 10 punts) o bé S > 3 (sobre 10 punts).

[Cap d’estudis] Altres indicis derivats de queixes d’alumnes o professors, que s’hagin fet efectives durant el semestre i no s’hagin pogut resoldre, i que siguin considerades com a significatives per la CGQ corresponent.

2. Recollida d’informació

[Representant de la CGQ] Consulta el coordinador de l’assignatura i el professorat del grup assignatura i els demana més informació sobre els indicis detectats i la possible problemàtica existent i quines actuacions es poden fer per intentar resoldre el problema.

[Cap d’estudis] Consulta l’alumnat del grup assignatura i els demana més informació sobre els indicis detectats i la possible problemàtica existent i quines actuacions es poden fer per intentar resoldre el problema.

3. Anàlisi de la informació recollida

[CGQ] (amb l’ajut del professorat de la matèria, si escau) i a partir d’aquesta informació (actes de reunions de professors o alumnes, correus de queixes de professors o alumnes, informes, etc.) analitzarà la informació recollida i es decidiran les actuacions a realitzar per resoldre la problemàtica existent.

4. Actuacions

[CGQ]: Les actuacions propostes per la CGQ poden ser diverses:

  • Proposar accions concretes a l’equip docent: possibles canvis metodològics o de continguts; assistència a algun curs de formació; realització d’enquestes mensuals als alumnes el curs següent, per fer un millor seguiment de la situació a l’assignatura; etc.
  • Proposar canvis en l’organització docent de la matèria o del grau: canvis en la coordinació horitzontal o vertical; canvis en la distribució de competències o continguts entre les assignatures d’una mateixa matèria/mòdul o entre matèries/mòduls; estudi d’una possible modificació del pla d’estudis; etc.
  • Concloure que els indicis detectats no impliquen que hi hagi cap problema i corresponen a una situació puntual no repetible o deriven de la idiosincràsia mateixa de l’assignatura.
  • Altres, a valorar per la CGQ.

Addenda 1

Per a assignatures en què: (1) s’hagi aplicat el procediment en cursos immediatament anteriors i (2) l’equip docent hagi canviat. El cap d’estudis de la titulació informarà el nou equip docent de la problemàtica existent l’any anterior, per tal que el nou equip docent pugui d’incorporar (si escau) els canvis oportuns a l’assignatura.

Addenda 2

En cas que la problemàtica no es resolgui per a assignatures en què: (1) s’hagi aplicat el procediment en cursos immediatament anteriors, (2) la CGQ hagi proposat accions a l’equip docent, i (3) aquest equip docent s’ha mantingut. La direcció de l’Escola Politècnica Superior demanarà al departament corresponent i al vicerectorat competent en matèria de professorat la substitució de l’equip docent.