Procediment per assegurar el compliment de terminis docents

Terminis als quals es fa referència (i organisme responsable):

  • Tancament d’actes (OSD)
  • Publicació de notes abans de la convocatòria extraordinària (EPS)
  • Publicació de les guies docents (OSD)
  • Publicació d’elements d’avaluació significatius als calendaris acadèmics (EPS)
  • Terminis de publicació/tancament aprovats per la Junta de Govern / Junta d’Escola

1. Activació

[Serveis administratius] Es comprovarà que s’ha produït el tancament d’actes, i la publicació de les informacions esmentades, al final del període aprovat en Junta de Govern o Junta d’Escola.

2. Actuacions

[Serveis administratius/OSD] Un cop exhaurit el termini, s’avisarà els professors que no han complert el termini establert i han de reparar aquest incompliment en una setmana natural (exceptuant el cas dels terminis relatius a les notes de convocatòria complementària i les actes, en què es requerirà la reparació en un termini de 24 hores).

[Direcció EPS] Passats els terminis establerts a l’apartat anterior, s’informarà els directors de departament corresponents dels incompliments no esmenats, amb la petició que esmenin els incompliments en una setmana natural addicional (o 24h en cas de notes i actes).

[Direcció EPS] En cas de reincidència, o en cas que no s’esmeni l’incompliment passat el període establert en el punt anterior, s’informarà el vicerectorat competent en matèria de professorat.