Procediment per promoure l’assistència al Consell d’Estudis

Un cop acabat el curs i tancades les actes (octubre).

1. Activació

[Serveis administratius] Es comprovarà que, durant el curs anterior, els professors a temps complet i els professors responsables de les diferents assignatures han assistit a les reunions del Consell d’Estudis (llevat d’absències justificades).

2. Actuació

[Direcció EPS] A final de curs s’enviarà el llistat de professors amb absències no justificades als directors de departament corresponents.

[Direcció EPS] En cas de professors que durant dos anys no hagin assistit a cap Consell d’Estudis (llevat d’absències justificades), s’informarà d’aquest fet el vicerectorat competent en matèria de professorat.