Treball de fi de grau

Novetats de la normativa

 • Per al dipòsit del TFG, l’estudiant ha d’emplenar un qüestionari de dipòsit.
 • Opcionalment, l’estudiant pot aportar un vídeo divulgatiu del seu TFG, en forma d’enllaç a un repositori obert. Aportar aquest vídeo pot donar fins a 0,5 punts extra sobre la nota final del TFG. Vegeu la secció “Vídeo divulgatiu del TFG“.
 • La qualificació que fa cada membre del tribunal de cada apartat que li correspon ve suggerida per l’avaluació feta seguint la rúbrica d’avaluació, però es pot modificar lliurement.

Curs 2023-24

Es garantirà la defensa del TFG abans de l’estiu si l’alumne diposita la memòria abans del 5 de juliol de 2024 a les 15.00h.

Es garantirà la defensa del TFG dins al curs acadèmic 2023-24 si l’alumne diposita la memòria abans del 6 de setembre de 2024 a les 15.00h.

Dipòsits posteriors poden implicar una data de lectura posterior al tancament del curs i per tant la necessitat de pagar les taxes del curs següent (tutela o matrícula, si escau).

Sessions de formació

Les sessions de formació del TFG del curs 2023-24 estan planificades pels dies que s’indiquen a continuació. La inscripció es podrà realitzar en el següent enllaç fins el:

 • 9 d’octubre per a les sessions del PRIMER SEMESTRE.
 • 24 de febrer per a les sessions del SEGON SEMESTRE.

PRIMER SEMESTRE

 • 1ª sessió “Normativa del TFG de l’EPS i eina de gestió dels TFG”
  • Impartida per Ramon Mas
  • Dimecres 11 d’octubre, de 12:30h a 14:00h
  • Online
 • 2ª sessió “Recerca bibliogràfica. Com evitar el plagi: citar i referenciar.”
  • Impartida pel Servei de Biblioteca i Documentació
  • Realització obligatòria de 3 BiblioClips
  • Fins el 30 de novembre
 • 3ª sessió “Estructura de la memòria. Estil de l’escriptura tècnica. Format de la memòria”
  • Impartida pel Servei de Biblioteca i Documentació
  • Dimecres 13 de desembre, d’11.30h a 14.30h
  • Online

SEGON SEMESTRE

 • 1ª sessió  “Normativa del TFG de l’EPS i eina de gestió dels TFG”
  • Impartida per Ramon Mas
  • Dimecres 6 de març, de 12:30h a 14:00h
  • Online
 • 2ª sessió “Recerca bibliogràfica. Com evitar el plagi: citar i referenciar.”
  • Impartida pel Servei de Biblioteca i Documentació
  • Realització obligatòria de 3 BiblioClips
  • Fins el 28 d’abril
 • 3ª sessió “Estructura de la memòria. Estil de l’escriptura tècnica. Format de la memòria”
  • Impartida pel Servei de Biblioteca i Documentació
  • Dimecres 24 d’abril d’11.30h a 14.30h
  • Online

Reglament

Article 1. Objecte, àmbit d’aplicació i desenvolupament
Aquest reglament estableix les directrius específiques per a la definició, l’elaboració, la tutela, la presentació, la defensa, l’avaluació i la gestió administrativa dels Treballs de Fi de Grau (TFG) a l’Escola Politècnica Superior (EPS) complementant la normativa general de la UIB sobre aquests treballs.

Aquest reglament s’aplicarà a tots els treballs fi de grau de les titulacions de l’EPS, exceptuant-ne els TFG dels cursos d’adaptació al grau les titulacions originals dels quals incloïen un projecte de fi de carrera.

Article 2. Característiques del TFG

El TFG s’ha d’entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l’avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol. L’objectiu del TFG és la realització d’un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la titulació, i que permeti l’avaluació de la capacitat professional i el grau de formació cientificotecnològica de l’estudiant d’acord amb el que preveu el pla d’estudis corresponent.

Article 3. Tutor del TFG

Un TFG pot estar dirigit per un tutor o dos co-tutors, que seran professors d’un departament que tingui assignada docència als estudis corresponents, o bé titulats universitaris vinculats a les activitats de recerca d’un d’aquests departaments.

Els professors i investigadors d’altres departaments o instituts de la Universitat hi podran participar com a supervisors del treball. En casos justificats, es pot sol.licitar al cap d’estudis de la titulació que aquests professors participin com a co-tutors.

Si el TFG es duu a terme en una empresa, obligatòriament haurà de comptar, a més del tutor acadèmic, amb un professional de l’empresa que actuarà com a supervisor del treball. La viabilitat acadèmica del treball i l’adequació quant a extensió i contingut són responsabilitat del tutor i hauran d’estar clarament especificades a la proposta de TFG (annex I).

Article 4. Oferta i assignació de propostes de TFG

Els tutors elaboraran les propostes de TFG seguint els apartats descrits a l’annex I. Aquestes propostes de TFG també poden sorgir a iniciativa d’empreses, professionals o dels mateixos estudiants. En qualsevol cas, un tutor ha d’accedir a tutoritzar el projecte i elaborar la proposta. Totes les propostes seran publicades en una llista única.

CONSULTA LES PROPOSTES DE TREBALL DE FI DE GRAU

Durant tot l’any acadèmic la llista estarà disponible per als estudiants. Aquesta llista es podrà actualitzar en qualsevol moment per incloure-hi noves propostes i per indicar quines ja han estat assignades. En tot cas, la llista de propostes de TFG ha de ser suficient per cobrir les demandes d’aquell curs acadèmic per a cada títol de grau corresponent. Si hi manquen propostes, se’n sol·licitaran de noves als departaments implicats en la docència d’aquella titulació respectant-ne el percentatge docent a l’estudi. El cap d’estudis vetllarà perquè la rellevància dels temes proposats als TFG permeti assolir els objectius i competències del TFG segons el pla d’estudis corresponent.

Els estudiants analitzaran les propostes que més els interessin i contactaran amb els tutors responsables. En cas de múltiples estudiants interessats en un mateix tema, el tutor serà responsable de seleccionar l’estudiant més adequat per dur a terme el TFG seguint uns criteris que el tutor ha d’explicitar prèviament a la proposta de TFG (annex I). En cas que el tema hagi estat proposat per un estudiant, aquest estudiant tindrà preferència en el moment de la selecció.

En casos concrets, i quan l’esforç i la dificultat del tema a tractar ho permetin, dos estudiants poden ser assignats a un mateix TFG. En tot cas, l’avaluació serà sempre individual. En cas d’incompliment del contracte docent (vegeu l’article 5), tant el tutor com l’estudiant poden anul·lar l’assignació de tutor i TFG. A partir d’aquell moment l’estudiant pot iniciar un altre cop el procés de selecció de nova proposta de TFG.

Article 5. Assignació de TFG

L’estudiant i el tutor trametran telemàticament la sol·licitud d’assignació de TFG d’acord amb el format que es presenta a l’annex II i que inclou un conjunt de compromisos tant per al tutor com per a l’estudiant. La tramesa d’aquest document a càrrec de l’estudiant i el tutor constitueix un contracte docent entre estudiant i tutor per a la realització del TFG i l’assignació automàtica d’aquell TFG.

Article 6. Requisits i condicions específics del centre per a la matrícula del TFG

 1. Les condicions generals de la matrícula del Treball de Fi de Grau són les que estableixi la UIB a la normativa al respecte.
 2. L’alumne es pot matricular de l’assignatura de Treball de Fi de Grau sempre que hagi superat o estigui matriculat de tots els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, a excepció de com a màxim 18 crèdits optatius.
 3. En el supòsit que el TFG no es pugui defensar durant la primera matrícula vigent, l’estudiant s’hi haurà de matricular de bell nou l’any acadèmic següent. Aquesta matrícula pot ser per tutela acadèmica. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com la segona matrícula i únicament suposarà una reducció de l’import de la matrícula d’acord amb la normativa vigent. Finalitzat el període de tutela sense superar l’assignatura, les matrícules següents seran ordinàries.
 4. En casos especials d’intercanvis amb convenis de mobilitat, serà possible incloure el TFG dins l’acord d’ensenyament si en el moment de la sol·licitud d’aquest intercanvi l’estudiant ha superat totes les assignatures de formació bàsica i un mínim de 120 crèdits en total.

Article 7. Dipòsit del TFG

El tutor trametrà telemàticament els apartats de la plantilla d’avaluació i qualificació que li corresponen seguint el format que figura a l’annex III. Aquesta tramesa constitueix el vistiplau del tutor per al dipòsit de la memòria. Per tant, un cop tramesa aquesta avaluació, es podrà dipositar el treball segons el procediment que segueix, respectant els terminis que publicarà cada curs acadèmic la direcció de l’EPS.

El procediment de dipòsit consistirà en:

 1. Trametre digitalment tota la documentació del TFG. En particular:
  • Resum del TFG
  • Memòria del TFG
  • (opcional) Vídeo resum del TFG, de caire divulgatiu i de durada entre 1 i 3 minuts, aportant un enllaç a un repositori d’accés obert.
 2. Emplenar digitalment la declaració d’originalitat, segons el model de l’Annex IV.
 3. Emplenar digitalment el qüestionari de dipòsit de TFG.
 4. En cas que el tutor ho consideri necessari, dipositar material addicional en paper a la secretaria del centre.

Article 8. Avaluació del TFG
8.1. Sol·licitud d’examen i nomenament de tribunal d’avaluació

El dipòsit de la memòria del TFG i l’emplenament de la part del tutor dins la plantilla d’avaluació (annex III) constitueix la sol·licitud d’examen. El cap d’estudis, per delegació de la Junta de l’Escola, serà l’encarregat de nomenar el tribunal que ha de jutjar el TFG.

El tribunal avaluador estarà format per tres membres titulars (un president, un vocal i un secretari) i els respectius suplents. El cap d’estudis seleccionarà aquests membres entre tot el professorat dels departaments que imparteixen docència a la titulació corresponent. En casos justificats, podrà ser anomenats professorat d’altres departaments.

El tutor del treball proposarà tres possibles membres del tribunal, dels quals com a mínim un serà nomenat com a titular. 

El Consell d’Estudis de la titulació decidirà si en aquell estudi el tutor (o un d’ells, en cas de cotutela) pot formar part del tribunal com a vocal.
8.2. Defensa pública, avaluació i qualificacions
Una vegada nomenat el tribunal, el president convocarà els altres membres i l’estudiant per a la defensa pública abans de la data de tancament d’actes de la convocatòria corresponent i en qualsevol cas en un termini no superior a 30 dies naturals. A la convocatòria s’indicarà el dia, l’hora i el lloc de la defensa del TFG. En casos excepcionals degudament raonats, l’estudiant podrà sol·licitar la modificació dels terminis establerts en aquest punt.

La defensa del treball serà un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral durant un temps màxim de 30 minuts. Una cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

El tribunal deliberarà sobre el treball presentat i l’exposició feta. Cada membre emplenarà la plantilla d’avaluació i qualificació corresponent al seu rol. Cadascuna d’aquestes plantilles contenen diferents “Elements de qualificació”, que al seu torn es descomponen en diferents “Criteris d’avaluació”.

Els criteris d’avaluació constitueixen estàndards per als quals els membres del tribunal i el tutor n’hauran d’indicar quina de les opcions ofertes s’ajusta millor al grau d’assoliment. Aquesta avaluació no es reflecteix de manera individualitzada en una nota numèrica, però formarà part de l’expedient del TFG.

Els elements de qualificació constitueixen la nota numèrica (de 0 a 10) en què cada avaluador resumeix de manera global l’assoliment dels criteris d’avaluació que en formen part. A mode indicatiu, el sistema informàtic de gestió de TFG oferirà un rang recomanat de qualificacions per a cada element, calculat en funció de les opcions escollides per als criteris d’avaluació que en formen part. Es disposarà també d’un quadre de text per tal de poder afegir observacions a la qualificació de cada element.

En alguns d’aquests elements de qualificació, i els corresponents criteris d’avaluació que els componen, el vocal i/o el secretari es podran abstenir, cedint el seu pes en la qualificació d’aquell element al president del tribunal.

La nota final del TFG s’obtindrà a partir d’aplicar els percentatges indicats a les diferents plantilles sobre les qualificacions donades en els diferents elements de qualificació pels diferents membres del tribunal i pel tutor del TFG.

El tribunal pot sol·licitar la menció de matrícula d’honor. Aquesta sol·licitud serà resolta amb posterioritat per una comissió anual de la qual formaran part un membre de cada tribunal que ha sol·licitat matrícula d’honor aquell any i el cap d’estudis de la titulació. Aquesta comissió s’assegurarà que el nombre de matrícules d’honor anuals no superi el màxim establert per la normativa corresponent.

En el cas de treballs realitzats per equips de dues persones, el tribunal tindrà en compte que la qualificació serà individual, i no té per què ser la mateixa per als dos membres.

En cas de qualificació de “suspens”, l’acta anirà acompanyada de les valoracions a les plantilles d’avaluació realitzades pel tribunal i el tutor, si escau, amb les observacions que aquests estimin pertinents per tal que l’estudiant pugui refer el treball corregint-hi les deficiències apreciades. L’estudiant també podrà optar per elaborar un treball nou. En qualsevol cas, l’estudiant s’haurà de matricular de nou de l’assignatura Treball de Fi de Grau.

Un TFG amb deficiències pot ser retornat pel president del tribunal a l’estudiant abans de convocar-lo a la defensa pública, amb les valoracions obtingudes a les plantilles d’avaluació de tutor i president, per tal que hi pugui corregir els defectes observats.

Article 9. Particularitats per a TFGs de Programes Combinats

En el cas de Programes Combinats d’Estudis Oficials (dobles titulacions), l’estudiant pot optar per fer dos TFG independents, un per a cada Grau que forma el Programa Combinat, o un TFG comú. En cas d’optar per aquesta segona opció, el TFG es regirà pel que estableix el present reglament, amb les particularitats que s’especifiquen a continuació:

    1. El TFG ha de cobrir les competències assignades al TFG en els dos Graus que formen el Programa Combinat

    2. La proposta de TFG es gestionarà per duplicat, i ha de ser validada per els dos caps d’estudis dels Graus que formen el Programa Combinat. En la proposta s’ha d’especificar la relació de la mateixa amb les competències i continguts propis, així com el volum de feina que correspon al TFG de cada Grau per separat.

    3. Abans d’autoritzar el dipòsit del TFG, el tutor, o tutors si escau, ha de signar i lliurar a Serveis Administratius una declaració on faci constar que la dedicació de l’estudiant, en ECTS, ha sigut la corresponent a la suma de les dedicacions, en ECTS, corresponents a cadascun dels dels dos TFG per separat.

    4. Els caps d’estudis respectius nomenaran tribunals de manera independent per a cadascun dels Graus que formen el Programa Combinat. Aquest tribunals podran tenir, o no, membres en comú, i podran acordar, o no, celebrar simultàniament les defenses respectives.

    5. L’avaluació i la gestió de les actes es faran de manera independent per a cadascuna de les titulacions.

Annexos: Documents relatius al TFG

Recomanacions sobre la longitud del TFG

Els diferents consells d’estudis han aprovat recomanacions sobre la longitud màxima dels TFG:

 • Grau d’Edificació: Sense recomenació específica
 • Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural: 60 pàgines + annexes
 • Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: 72 pàgines + annexes
 • Grau d’Enginyeria Informàtica: 72 pàgines + annexes
 • Grau d’Enginyeria Telemàtica: Sense recomenació específica
 • Grau de Matemàtiques: 60 pàgines + annexes

Procediment per a la Gestió del TFG

Recursos per a la realització del TFG

Eina online de gestió de TFGs:

TFGs presentats de l’Escola Politècnica superior:

Directrius i recomanacions a l’hora d’elaborar el TFG:

Plantilles:

Vídeo divulgatiu del TFG

Els estudiants que aportin un vídeo divulgatiu del seu TFG en el moment del dipòsit poden obtenir fins a 0,5 punts addicionals en la nota final del TFG.

Les condicions per a optar a aquest mig punt addicional són:

 • El vídeo s’ha de pujar a una plataforma d’accés obert (és a dir, de manera que no calgui estar registrat per veure el vídeo).
 • L’enllaç al vídeo s’ha d’aportar en el moment d’emplenar el qüestionari de dipòsit del TFG.
 • El vídeo ha de tenir caràcter divulgatiu, dirigit a públic en general, a estudiants de darrers cursos de secundària, o a estudiants de primers cursos de grau.
 • La durada del vídeo ha de ser d’entre 1 i 3 minuts.
 • El vídeo ha de ser autocontingut, amb so opcional (és a dir, que s’entengui el contingut tant si hi ha so com si no).

Directrius per fer el vídeo divulgatiu del TFG

 • Els estudiants accepten que aquests vídeos, en cas que siguin guanyadors, es puguin difondre a través de les xarxes socials de la Universitat.

EXPRESSIÓ:

 • S’ha d’emprar un llenguatge divulgatiu, senzill i rigorós que permeti la comprensió del tema i la seva importància per part del públic general no especialitzat. L’objectiu és presentar el tema de forma atractiva perquè el públic vulgui conèixer-ne més.
 • Es tindrà en compte la correcció lingüística, especialment pel que fa a aspectes gramaticals, ortogràfics, sintàctics, semàntics i d’estil.
 • L’idioma emprat por ser el català, castellà o anglès. Atès que el català és la llengua oficial pròpia de la Universitat (Article 15 del capítol V del Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears), se n’hauria de fomentar també l’ús en la divulgació científica.
 • S’ha d’evitar llegir i intentar ser el més natural possible.
 • El llenguatge corporal també comunica. Han de ser conscients de la postura i actitud corporal.

CONTINGUT:

 • Es pot fer ús d’elements que enriqueixin el contingut, com l’ús de text amb paraules clau, infografies, música, etc.
 • No és obligatori que l’estudiant surti al vídeo, però en aquest cas hi haurà d’haver una veu en off que faci l’explicació.
 • Es recomana estructurar el vídeo prèviament. S’ha de pensar el contingut dels missatges, els recursos que s’hi afegiran i el tema que s’explicarà en no més de 3 minuts. Els missatges han de ser breus, divulgatius, que despertin interès i que captin l’atenció del públic.

ASPECTES TÈCNICS:

 • El vídeo ha de ser en HORITZONTAL, ja que en cas que sigui guanyador, es projectarà.
 • El vídeo ha de tenir qualitat de so (s’ha d’entendre allò que s’explica) i d’imatge (enfocat).
 • És millor que l’estudiant s’enregistri davant una finestra, amb la llum de cara per evitar contrallum. És preferible llum natural, no es recomana la llum artificial ni el flash.
 • És molt important cuidar les condicions sonores. S’ha de mirar que no hi hagi renou ambiental. És millor emprar un micròfon, però en el cas de no tenir-ne, es pot optar per uns auriculars amb micròfon incorporat.
 • En qualsevol cas, es pot fer una prova inicial per assegurar que s’ha enregistrat bé tant la imatge com el so.
 • Tots els elements que s’emprin han de ser de creació pròpia i/o lliures de drets d’autor.
 • Teniu recomanacions sobre com gravar i pujar els vídeos a l’apartat “Materials d’aprenentatge” del següent web.

Assoliment de competències en anglès amb la realització del TFG en aquesta llengua

Condicions de l’EPS perquè un estudiant de grau vegi reconeguts crèdits ECTS corresponents a la competència en llengua anglesa, per mitjà de la realització del seu Treball Fi de Grau.

L’Acord Executiu 12476, del dia 10 d’octubre de 2017 pel qual es modifica l’Acord executiu 10990/2014, de 15 d’abril, pel qual s’aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau estableix, en el seu Article 5, la possibilitat que un estudiant vegi reconegut el coneixement de llengua anglesa havent cursat 18 ECTS d’assignatures impartides en anglès.

Tenint en compte aquest marc normatiu de referència, els estudiants de l’EPS podran reconèixer un nombre de crèdits cursats en llengua anglesa igual al nombre de crèdits que té el TFG del seu estudi si es compleixen les condicions següents:

 • Redacció de la memòria en anglès. Els membres del tribunal, oït el tutor, o la persona en qui delegui, validaran que l’alumne ha assolit la competència en escriptura en llengua anglesa exigida per la normativa vigent.
 • Exposició i defensa del TFG en anglès. Els membres del tribunal, assessorats per un professor de les assignatures de llengua anglesa de l’Escola Politècnica Superior, validaran que l’alumne ha assolit la competència d’expressió oral i comprensió oral en llengua anglesa exigida per la normativa vigent.