Treball de fi de grau

Curs 2022-23

Es garantirà la defensa del TFG abans de l’estiu si l’alumne diposita la memòria abans del 7 de juliol de 2023 a les 15.00h.

Es garantirà la defensa del TFG dins al curs acadèmic 2022-23 si l’alumne diposita la memòria abans del 8 de setembre de 2023 a les 15.00h.

Dipòsits posteriors poden implicar una data de lectura posterior al tancament del curs i per tant la necessitat de pagar les taxes del curs següent (tutela o matrícula, si escau).

Sessions de formació

Les sessions de formació del TFG del curs 2022-23 estan planificades pels dies que s’indiquen a continuació. La inscripció es podrà realitzar en el següent enllaç fins el:

 • 3 d’octubre per a les sessions del PRIMER SEMESTRE.
 • 24 de febrer per a les sessions del SEGON SEMESTRE.

PRIMER SEMESTRE

 • 1ª sessió “Normativa del TFG de la EPS i eina de gestió dels TFG”
  • Impartida per Ramon Mas
  • Dimecres 5 d’octubre, de 12:30h a 14:00h
  • Online
 • 2ª sessió “Recerca bibliogràfica. Com evitar el plagi: citar i referenciar.”
  • Impartida pel Servei de Biblioteca i Documentació
  • Realització obligatòria de 3 BiblioClips
  • Fins el dimecres 30 de novembre
 • 3ª sessió “Estructura de la memòria. Estil de l’escriptura tècnica. Format de la memòria”
  • Impartida pel Servei de Biblioteca i Documentació
  • Dimecres 23 de novembre, d’11.30h a 14.30h
  • Online

SEGON SEMESTRE

 • 1ª sessió  “Normativa del TFG de la EPS i eina de gestió dels TFG”
  • Impartida per Ramon Mas
  • Dimecres 8 de març, de 12:30h a 14:00h
  • Online
 • 2ª sessió “Recerca bibliogràfica. Com evitar el plagi: citar i referenciar.”
  • Impartida pel Servei de Biblioteca i Documentació
  • Realització obligatòria de 3 BiblioClips
  • Fins el divendres 28 d’abril
 • 3ª sessió “Estructura de la memòria. Estil de l’escriptura tècnica. Format de la memòria”
  • Impartida pel Servei de Biblioteca i Documentació
  • Dimecres 26 d’abril d’11.30h a 14.30h
  • Online

Reglament

Article 1. Objecte, àmbit d’aplicació i desenvolupament
Aquest reglament estableix les directrius específiques per a la definició, l’elaboració, la tutela, la presentació, la defensa, l’avaluació i la gestió administrativa dels treballs de fi de grau a l’Escola Politècnica Superior (EPS) complementant la normativa general de la UIB sobre aquests treballs.

Aquest reglament s’aplicarà a tots els treballs fi de grau de les titulacions de l’EPS, exceptuant-ne els treballs de fi de grau dels cursos d’adaptació al grau, les titulacions originals dels quals incloïen un projecte de fi de carrera.

Article 2. Característiques del Treball de Fi de Grau
El Treball de Fi de Grau (TFG) s’ha d’entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l’avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol. L’objectiu del Treball de Fi de Grau és la realització d’un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la titulació, i que permeti l’avaluació de la capacitat professional i el grau de formació cientificotecnològica de l’alumne d’acord amb el que preveu el pla d’estudis corresponent.

Article 3. Tutor del TFG
Un TFG pot estar dirigit per un tutor o dos co-tutors, que seran professors d’un departament que tingui assignada docència als estudis corresponents o bé titulats universitaris vinculats a les activitats de recerca d’un d’aquests departaments.

Els professors i investigadors d’altres departaments o instituts de la Universitat hi podran participar com a supervisors del treball. En casos justificats, es pot sol.licitar al cap d’estudis de la titulació que aquests professors participin com a co-tutors.

Si el TFG es duu a terme en una empresa, obligatòriament haurà de comptar, a més del tutor acadèmic, amb un professional de l’empresa que actuarà com a supervisor del treball.

La viabilitat acadèmica del treball i l’adequació quant a extensió i contingut són responsabilitat del tutor i hauran d’estar clarament especificades a la proposta de tema de TFG (annex I).

Article 4. Oferta de temes de treball i selecció d’alumnes i tutors
Els tutors elaboraran les propostes de temes de TFG seguint els apartats descrits a l’annex I. Aquests temes de TFG també poden sorgir a iniciativa d’empreses, professionals o dels mateixos estudiants. En qualsevol cas, un tutor ha d’accedir a tutoritzar el projecte i elaborar la proposta. Totes les propostes seran publicades en una llista única digital.

CONSULTA LES PROPOSTES DE TREBALL DE FI DE GRAU

Durant tot l’any acadèmic la llista estarà disponible per als alumnes. Aquesta llista es podrà actualitzar en qualsevol moment per incloure-hi noves propostes i per indicar quines ja han estat assignades. En tot cas, la llista de treballs ha de ser suficient per cobrir les demandes d’aquell curs acadèmic per a cada títol de grau corresponent. Si hi manquen propostes, se’n sol·licitaran de noves als departaments implicats en la docència d’aquella titulació respectant-ne el percentatge docent a l’estudi. El cap d’estudis vetllarà perquè la rellevància dels temes proposats als TFG permeti assolir els objectius i competències del TFG segons el pla d’estudis corresponent.

Els alumnes seleccionaran els temes que més els interessin i contactaran amb els tutors responsables. En cas de múltiples alumnes interessats en un mateix tema, el tutor serà responsable de seleccionar l’alumne més adequat per dur a terme el TFG seguint uns criteris que el tutor ha d’explicitar prèviament a la proposta de tema de TFG (annex I). En cas que el tema hagi estat proposat per un alumne, aquest alumne tindrà preferència en el moment de la selecció.

En casos concrets, i quan l’esforç i la dificultat del tema a tractar ho permetin, dos alumnes poden ser assignats a un mateix tema. En tot cas, l’avaluació serà sempre individual. En cas d’incompliment del contracte docent (vegeu l’article 5), tant el tutor com l’alumne poden anul·lar l’assignació de tutor i tema de TFG. A partir d’aquell moment l’alumne pot iniciar un altre cop el procés de selecció de nou tema de TFG.

Article 5. Assignació de Treball de Fi de Grau
L’alumne i el tutor trametran telemàticament la sol·licitud d’assignació de TFG d’acord amb el format que es presenta a l’annex II i que inclou un conjunt de compromisos tant per al tutor com per a l’alumne. La tramesa d’aquest document a càrrec de l’alumne i el tutor constitueix un contracte docent entre els dos per a la realització del TFG de l’alumne i l’assignació automàtica d’aquell TFG.

Article 6. Requisits i condicions específics del centre per a la matrícula del Treball de Fi de Grau

 1. Les condicions generals de la matrícula del Treball de Fi de Grau estan descrites al Reglament acadèmic de la UIB.
 2. L’alumne es pot matricular de l’assignatura de Treball de Fi de Grau sempre que compleixi els prerequisits de matrícula especificats a la memòria verificada.
 3. En el supòsit que el Treball de Fi de Grau no es pugui defensar durant la primera matrícula vigent, l’estudiant s’hi haurà de matricular de bell nou l’any acadèmic següent.
  Aquesta matrícula pot ser per tutela acadèmica. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com la segona matrícula i únicament suposarà una reducció de l’import de la matrícula d’acord amb la normativa vigent. Finalitzat el període de tutela sense superar l’assignatura, les matrícules següents seran ordinàries.
 4. En casos especials d’intercanvis amb convenis de mobilitat, serà possible incloure el TFG dins l’acord d’ensenyament si en el moment de la sol·licitud d’aquest intercanvi l’alumne ha superat totes les assignatures de formació bàsica i un mínim de 120 crèdits en total.

Article 7. Dipòsit del Treball de Fi de Grau
El tutor trametrà telemàticament els apartats de la rúbrica d’avaluació que li corresponen seguint el format que figura a l’annex III. Aquesta tramesa constitueix el vistiplau del tutor per al dipòsit de la memòria. Per tant, un cop tramesa aquesta avaluació, es podrà dipositar el treball, abans dels terminis que publicarà cada curs acadèmic la direcció de l’EPS. Per dipositar el Treball de Fi de Grau l’alumne trametrà digitalment tota la documentació del seu TFG i dipositarà també el material en paper que el tutor consideri necessari (plànols, etc.) a la secretaria del centre.

Article 8. Avaluació del treball
8.1. Sol·licitud d’examen i nomenament de tribunal d’avaluació

El dipòsit de la memòria del TFG i l’emplenament de la part del tutor dins la rúbrica d’avaluació (annex III) constitueix la sol·licitud d’examen. El cap d’estudis, per delegació de la Junta de l’Escola, serà l’encarregat de nomenar el tribunal que ha de jutjar el TFG.

El tribunal avaluador estarà format per tres membres titulars (un president, un vocal i un secretari) i els respectius suplents. El cap d’estudis seleccionarà aquests membres entre tots els professors dels departaments que imparteixen docència a la titulació corresponent. En casos justificats podran ser anomenats professors d’altres departaments.

El tutor del treball proposarà tres possibles membres del tribunal, dels quals com a mínim un serà nomenat com a titular.

El Consell d’Estudis de la titulació decidirà si en aquell estudi el tutor (o un d’ells, en cas de cotutela) pot formar part del tribunal com a vocal.
8.2. Defensa pública, avaluació i qualificacions
Una vegada nomenat el tribunal, el president convocarà els altres membres i l’alumne per a la defensa pública abans de la data de tancament d’actes de la convocatòria corresponent i en qualsevol cas en un termini no superior a 30 dies naturals. A la convocatòria s’indicarà el dia, l’hora i el lloc de la defensa del TFG. En casos excepcionals degudament raonats, l’alumne podrà sol·licitar la modificació dels terminis establerts en aquest punt.

La defensa del treball serà un acte públic en el qual l’alumne farà una exposició oral durant un temps màxim de 30 minuts. Una cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball. Finalment, el tribunal deliberarà sobre la qualificació del projecte, i cada membre del tribunal emplenarà la rúbrica d’avaluació corresponent al seu rol. La rúbrica d’avaluació a emplenar pel tutor, el president i els altres membres del tribunal es pot trobar a l’annex III. La nota final del TFG s’obtindrà a partir d’aplicar els percentatges indicats a les diferents rúbriques.

El tribunal pot sol·licitar la menció de matrícula d’honor. Aquesta sol·licitud serà resolta amb posterioritat per una comissió anual de la qual formaran part un membre de cada tribunal que ha sol·licitat matrícula d’honor aquell any i el cap d’estudis de la titulació. Aquesta comissió s’assegurarà que el nombre de matrícules d’honor anuals no superi el màxim establert per la normativa corresponent.

En el cas de treballs realitzats per equips de dues persones, el tribunal tindrà en compte que la qualificació serà individual, i no té per què ser la mateixa per als dos membres del grup.

En cas de qualificació de suspens, l’acta anirà acompanyada de les valoracions a les rúbriques d’avaluació realitzades pel tribunal i el tutor, si escau, amb les observacions que aquests estimin pertinents per tal que l’alumne pugui refer el treball corregint-hi les deficiències apreciades. L’alumne també podrà optar per elaborar un treball nou. En qualsevol cas, l’alumne s’haurà de matricular de nou dels crèdits del TFG.

Un treball amb deficiències pot ser retornat pel president a l’alumne abans de convocar-lo a la defensa pública, amb les valoracions obtingudes a les rúbriques de tutor i president, per tal que hi pugui corregir els defectes observats.

Annex III: Rúbrica d’avaluació global implementada telemàticament

Procediment per a l’avaluació del TFG

Recursos per a la realització del TFG

Eina online de gestió de TFGs:

TFGs presentats de l’Escola Politècnica superior:

Directrius i recomanacions a l’hora d’elaborar el TFG:

Plantilles:

Assoliment de competències en anglès amb la realització del TFG en aquesta llengua

Condicions de l’EPS perquè un estudiant de grau vegi reconeguts crèdits ECTS corresponents a la competència en llengua anglesa, per mitjà de la realització del seu Treball Fi de Grau.

L’Acord Executiu 12476, del dia 10 d’octubre de 2017 pel qual es modifica l’Acord executiu 10990/2014, de 15 d’abril, pel qual s’aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau estableix, en el seu Article 5, la possibilitat que un estudiant vegi reconegut el coneixement de llengua anglesa havent cursat 18 ECTS d’assignatures impartides en anglès.

Tenint en compte aquest marc normatiu de referència, els estudiants de l’EPS podran reconèixer un nombre de crèdits cursats en llengua anglesa igual al nombre de crèdits que té el TFG del seu estudi si es compleixen les condicions següents:

 • Redacció de la memòria en anglès. Els membres del tribunal, oït el tutor, o la persona en qui delegui, validaran que l’alumne ha assolit la competència en escriptura en llengua anglesa exigida per la normativa vigent.
 • Exposició i defensa del TFG en anglès. Els membres del tribunal, assessorats per un professor de les assignatures de llengua anglesa de l’Escola Politècnica Superior, validaran que l’alumne ha assolit la competència d’expressió oral i comprensió oral en llengua anglesa exigida per la normativa vigent.