Pràctiques en empresa

Curs 2020-21

Normativa de Pràctiques en Empresa

Curs 2021-22

Reglament de pràctiques externes curriculars i extracurriculars a l’EPS

Les pràctiques en empreses dels estudiants de la UIB, tant curriculars com extracurriculars, es regeixen per la Normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions publicada al FOU 425, de 2014 (Acord 11124/2014).

El reglament descrit a continuació completa els aspectes dependents del centre que inclou la normativa general de la UIB.

Reglament d’aplicació a les pràctiques curriculars

És aplicable als plans d’estudis dels graus amb assignatures de pràctiques externes optatives (pràctiques curriculars). Les pràctiques extracurriculars i les de les altres titulacions estan regulades directament per la normativa de pràctiques general de la UIB.

Procediment
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és l’encarregada de gestionar les pràctiques curriculars i donar-hi suport i de publicar les estades en pràctiques dels estudiants i elaborar els convenis amb les empreses.
El centre (Escola Politècnica Superior, en endavant EPS) ha de garantir que quan un alumne es matriculi de l’assignatura corresponent a pràctiques externes tingui associada una empresa o organisme que l’hagi acceptat per dur a terme les pràctiques i que aquestes s’adeqüin als objectius i competències de l’assignatura.
A continuació es detalla com s’organitzen les pràctiques externes curriculars.

 1. Durant tot l’any les empreses o organismes envien propostes de pràctiques al DOIP (FUEIB) i aquest les gestiona i les comunica a l’EPS.
 2. L’EPS dona el vistiplau als plans de pràctiques proposats per a cada titulació, i les pot classificar en: no apropiades per a la titulació, només apropiades com a pràctiques extracurriculars, i apropiades com a pràctiques curriculars i també com a pràctiques extracurriculars.
 3. El DOIP (FUEIB) publica les possibles pràctiques amb empreses o organismes a mesura que les va rebent i un cop té el vistiplau de l’EPS.
 4. L’alumne es registra al DOIP (FUEIB) per tal de poder ser candidat a les pràctiques que s’ofereixin.
 5. Els alumnes han de sol.licitar les pràctiques que els interessin. L’empresa o organisme fa la selecció. Una vegada l’empresa o organisme ha seleccionat l’estudiant, el DOIP (FUEIB) proporciona el pla de pràctiques corresponent a cada una de les estades i elabora el conveni amb l’empresa.
 6. L’alumne, abans d’iniciar les pràctiques, es matricularà als serveis administratius de l’edifici Anselm Turmeda (no està habilitada l’automatrícula per a aquesta assignatura) i presentarà el conveni de pràctiques pendent de firmar pel tutor. Es pot matricular entre l’1 de setembre i el 15 de juny.
 7. Una vegada realitzada la matrícula, els professors de l’assignatura Pràctiques Externes seran els tutors acadèmics per als alumnes matriculats a l’assignatura.
 8. Per poder superar l’assignatura de 6 ECTS Pràctiques Externes és requisit indispensable haver realitzat 180 hores de pràctiques i haver lliurat tota la documentació necessària abans del 10 de setembre de l’any acadèmic en curs. En cas de no poder completar les 180 hores abans d’aquesta data, l’estudiant pot sol·licitar a la secretaria de l’edifici Anselm Turmeda l’extensió de la matrícula al següent any acadèmic i abonar les taxes corresponents a la tutela acadèmica.
 9. Durant els primers vint dies de pràctiques, el tutor acadèmic farà una entrevista amb l’estudiant on valorarà l’inici de les pràctiques i el pla de pràctiques i explicarà tota la documentació que ha d’aportar l’estudiant.
 10. Durant les pràctiques, el tutor de l’empresa o organisme emetrà dos informes, que es remetran al tutor acadèmic, un a la meitat de les pràctiques i l’altre al final. Aquests informes han d’incloure els aspectes següents:
  — Capacitat de l’alumne, tècnica i d’aprenentatge
  — Habilitats de comunicació oral i escrita
  — Grau de responsabilitat de l’alumne
  — Facilitat d’adaptació, creativitat, iniciativa, motivació de l’alumne
  — Puntualitat
  — Relacions amb l’entorn
  — Capacitat de treball en equip
  — Valoració global de la pràctica (valoració numèrica de 0 a 10)
  — Altres aspectes que vulgui fer constar.
  (L’annex 1 inclou el model d’aquest informe.)
 11. L’estudiant també lliurarà al tutor acadèmic un informe intermedi i una memòria final de les pràctiques. A l’informe intermedi descriurà les activitats (descripció de les tasques i treballs, valoració de les tasques en relació amb les competències i coneixements desenvolupats a la titulació, explicació del que aporten aquestes pràctiques a la seva formació, avaluació de les pràctiques i proposta de millora). La memòria final, a més de la mateixa informació que l’informe intermedi, inclourà un registre de les activitats, una descripció de les condicions de treball durant les pràctiques i finalment una valoració personal de l’experiència en termes d’aprenentatge. (Per elaborar aquests informes l’estudiant seguirà les plantilles que figuren a l’annex 2 i a l’annex 3.)
 12. El tutor acadèmic durà a terme un seguiment de cada pràctica contactant amb el tutor de l’empresa just en iniciar-se les pràctiques i en el moment del lliurament dels dos informes del tutor de l’empresa, i també durant l’execució de les pràctiques, per coordinar-se amb el tutor de l’empresa i també per obtenir més informació del que es fa durant el període de pràctiques i de possibles problemes que apareguin.
 13. Els tutors acadèmics avaluaran l’estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes de la forma següent: 20% de l’informe intermedi del tutor de l’empresa, 50% de l’informe final del tutor de l’empresa (nota mínima: 5), 5% de l’informe intermedi de l’alumne i 25% de l’informe final de l’alumne (nota mínima: 5). Per avaluar l’informe de l’alumne, s’utilitzarà la rúbrica que figura a l’annex 4.

Annex 4: Rúbrica d’avaluació dels informes de l’alumna/e