Pràctiques en empresa

Les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UIB, tant curriculars com extracurriculars, es regeixen per la Normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions publicada a l’Acord normatiu 11124/2014 (FOU núm. 405) en el marc legal establert pel Reial decret 592/2014.

El reglament descrit a continuació estableix com es concreten en el cas de l’Escola Politècnica Superior (EPS) els aspectes dependents del centre que contempla la normativa general de la UIB.

Article 1. Tipus de pràctiques acadèmiques externes

Els estudiants de l’EPS poden fer els tipus de pràctiques externes següents:

 1. Pràctiques externes curriculars (formen part dels plans d’estudis com a assignatures optatives). Els estudis on existeixen aquestes pràctiques són:
  • Grau d’Enginyeria Informàtica: assignatures optatives “Pràctiques en Empresa d’Informàtica I” i “Pràctiques en Empresa d’Informàtica II”
  • Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: assignatures optatives “Pràctiques Externes I d’Enginyeria Electrònica Industrial” i “Pràctiques Externes II d’Enginyeria Electrònica Industrial”.
  • Grau d’Edificació: assignatures optatives “Pràctiques Externes I d’Edificació” i “Pràctiques Externes II d’Edificació”.
  • Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural: assignatura optativa “Pràctiques en Empresa d’Enginyeria Agroalimentària”.
 2. Pràctiques externes extracurriculars. Es poden realitzar a tots els estudis de l’EPS i, només en el cas del grau de Matemàtiques, es poden reconèixer per crèdits optatius.

Article 2. Ordenació de les pràctiques externes curriculars

Les pràctiques externes curriculars s’articulen al voltant de les assignatures optatives que contemplen els estudis de l’EPS especificades a l’article 1. Per tal de superar cadascuna d’aquestes assignatures, l’estudiant ha de seguir el procés que s’estipula a continuació, i que combina la realització de pràctiques externes extracurriculars amb un seguiment acadèmic
específic.

FASE 1: Establiment del pla de pràctiques extracurriculars

En aquesta fase s’estableix un conveni de pràctiques extracurriculars, seguint el procediment establert pel Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB). Per tal de completar aquesta fase, s’han de seguir, en ordre, les passes següents:

 1. L’estudiant s’ha de registrar a l’aplicació del DOIP que gestiona les pràctiques extracurriculars.
 2. L’estudiant s’ha d’inscriure a les ofertes de pràctiques que consideri oportunes d’entre aquelles per a les quals compleixi els requisits. Les ofertes hauran estat prèviament autoritzades per l’EPS per tal d’assegurar que s’adeqüen a les competències del títol, i tindran assignat un tutor acadèmic nomenat per la direcció de l’EPS.
 3. L’estudiant ha de ser escollit per l’entitat col·laboradora proponent de l’oferta. En cap cas el DOIP no és responsable de l’assignació de pràctiques.
 4. Un cop feta la selecció per part de l’entitat col·laboradora, l’estudiant, el tutor de l’entitat, el tutor acadèmic i el responsable del DOIP han de signar el pla de pràctiques, en els termes establerts a l’Annex 2C del conveni de cooperació educativa subscrit entre la Universitat i l’entitat col·laboradora.

FASE 2: Matrícula a l’assignatura

En aquesta fase es formalitza la matrícula de l’assignatura.

 1. L’estudiant s’ha de matricular als serveis administratius de l’edifici Anselm Turmeda (no estarà habilitada l’automatrícula a Acadèmic per a aquestes assignatures), presentant el pla de pràctiques signat. Pot matricular-se entre l’1 de setembre i el 31 de juliol de l’any acadèmic en curs, i ha de fer-ho com a tard el dia de l’inici de les pràctiques.

FASE 3: Realització de les pràctiques externes i seguiment acadèmic

En aquesta fase, l’estudiant realitza les seves pràctiques externes, i es fa un seguiment d’aquestes per part tant del tutor a l’entitat col·laboradora com del tutor acadèmic. En particular:

 1. En els primers vint dies de pràctiques, el tutor acadèmic concertarà una entrevista amb l’estudiant per valorar l’inici de les pràctiques i el pla de pràctiques i explicar-li tota la documentació que haurà d’aportar per a l’avaluació de l’assignatura.
 2. Durant les pràctiques, el tutor de l’entitat col·laboradora emetrà dos informes, que es remetran al tutor acadèmic, un a la meitat de les pràctiques i l’altre al final. Per elaborar aquests dos informes el tutor de l’entitat col·laboradora seguirà la plantilla que figura a l’annex 1. Aquesta plantilla inclou els aspectes següents:
  • Capacitat de l’estudiant, tant tècnica com d’aprenentatge
  • Habilitats de comunicació oral i escrita
  • Grau de responsabilitat de l’estudiant
  • Facilitat d’adaptació, creativitat, iniciativa, implicació personal, receptivitat a les crítiques i motivació de l’estudiant
  • Puntualitat
  • Relacions amb l’entorn laboral
  • Capacitat de treball en equip i de gestió de tasques
  • Valoració global de les pràctiques (valoració numèrica de 0 a 10)
  • Altres aspectes que vulgui fer constar.

⚠️ En cas que el tutor de l’entitat col·laboradora detecti qualsevol incidència en el desenvolupament de les pràctiques, ho comunicarà a la menor brevetat possible al tutor acadèmic.

 1. L’estudiant també lliurarà al tutor acadèmic un informe intermedi i una memòria final de les pràctiques:
  • L’informe intermedi ha d’incloure una descripció concreta i detallada de les tasques realitzades i els treballs desenvolupats, la valoració de les tasques en relació amb les competències i coneixements assolits a la titulació, una explicació d’allò que aporten aquestes pràctiques a la seva formació, l’avaluació de les pràctiques i, si escau, propostes de millora. Per elaborar aquest informe intermedi l’estudiant seguirà la plantilla que figura a l’annex 2.
  • La memòria final, a més de la mateixa informació que l’informe intermedi, inclourà un registre de les activitats, una descripció de les condicions de treball durant les pràctiques i finalment una valoració personal de l’experiència en termes d’aprenentatge. Per elaborar la memòria final l’estudiant seguirà la plantilla que figura a l’annex 3.
  • Aquests informes seran avaluats pel tutor acadèmic de manera global amb una valoració numèrica de 0 a 10.

⚠️ En cas que l’estudiant detecti qualsevol incidència durant el desenvolupament de les pràctiques, ho comunicarà al tutor acadèmic a la menor brevetat possible.

 1. El tutor acadèmic farà el seguiment de les pràctiques de l’estudiant amb el tutor de l’entitat col·laboradora. Farà accions concretes de seguiment, com a mínim:
  • en el moment d’inici de les pràctiques,
  • en el moment del lliurament de l’informe intermedi, i
  • en el moment del lliurament de la memòria final.
  • També en farà en cas que qualsevol de les parts informi d’alguna incidència durant les pràctiques.

FASE 4: Avaluació de les pràctiques

En aquesta fase s’avaluen les pràctiques i es fan les gestions acadèmiques associades a l’assignatura. En particular:

 1. Per poder superar cada assignatura de 6 ECTS de Pràctiques Externes és requisit indispensable haver realitzat 180 hores de pràctiques i haver lliurat tota la documentació necessària abans de la data establerta per al tancament d’actes. En cas de no poder completar les 180 hores abans d’aquesta data, l’estudiant pot sol·licitar als serveis administratius de l’edifici Anselm Turmeda l’extensió de la matrícula al següent any acadèmic en la modalitat de tutela acadèmica.
 2. Si l’estudiant ha realitzat 180 hores de pràctiques abans de la finalització del període acordat al conveni, podrà sol·licitar la seva avaluació anticipada, lliurant al tutor acadèmic tant l’informe final del tutor a l’entitat col·laboradora com la memòria final, que s’entendran en tots dos casos com a final del període avaluable de les pràctiques.
 3. El tutor acadèmic avaluarà l’estudiant de l’assignatura de Pràctiques Externes amb la ponderació que apareix a la taula següent.
Element d’avaluacióPes en la nota finalNota mínima
Informe intermedi del tutor a l’entitat *15%
Informe final del tutor a l’entitat *30%5
Informe intermedi de l’estudiant **15%
Memòria final de l’estudiant **40%5

* Segons el punt 7 d’aquest article
** Segons el punt 8 d’aquest article

 1. Des dels serveis administratius de l’edifici Anselm Turmeda es generarà una acta especial per a l’estudiant de l’assignatura en qüestió, on hi figurarà la nota especificada pel tutor acadèmic, que no podrà incloure la menció de Matrícula d’Honor.
 2. El tutor acadèmic signarà aquesta acta, acabant així el procés, tenint com a data límit per aquesta signatura la determinada pel calendari acadèmic oficial.

Article 3. Ordenació de les pràctiques externes extracurriculars

Les pràctiques externes extracurriculars de l’EPS no tenen regulacions addicionals a les establertes a l’Acord Normatiu 11124/2014, llevat que es vulguin reconèixer per crèdits optatius, possibilitat únicament contemplada als estudis de grau de Matemàtiques. En aquest cas, se segueix el mateix procés detallat a l’article 2, amb les excepcions següents:

 1. El punt 5 no s’ha de realitzar. En lloc d’això, l’estudiant ha de comunicar al tutor acadèmic la seva voluntat de reconèixer les pràctiques externes com a crèdits optatius.
 2. Els punts del 10 al 14 no s’han de realitzar. En lloc d’això, l’estudiant ha de sol·licitar el reconeixement de les pràctiques externes com a crèdits optatius mitjançant una instància adreçada a la CRiTC, que la resoldrà prèvia consulta al tutor acadèmic.